(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Usługi

Bieżące doradztwo podatkowe lub prawne

Usługa polega na udzielaniu bieżących konsultacji podatkowych lub prawnych. Do Państwa dyspozycji dedykowani są konsultanci naszej Spółki, którzy wykonują swoją pracę pod nadzorem Partnerów. Konsultacje mają formę dostosowaną do Państwa potrzeb. Najczęściej są to porady udzielane telefonicznie albo pocztą elektroniczną. Usługa zakłada błyskawiczny czas reakcji.


Opinie podatkowe lub prawne

Usługa polega na analizie konkretnego zagadnienia przedstawionego przez Klienta pod kątem podatkowym lub prawnym w zależności od potrzeb Klienta. Usługa może dotyczyć stanów faktycznych, które już zaistniały, jak również zdarzeń przyszłych. Opinie są sporządzane przez adwokata bądź doradcę podatkowego i mają formę pisemną.


Restrukturyzacja form prowadzonej działalności gospodarczej

Na niniejszą usługę składa się doradztwo w ww. zakresie oraz wdrożenie wariantu najbardziej właściwego dla konkretnego Klienta. W swojej analizie uwzględniamy kwestie prawne, podatkowe, finansowe oraz potrzeby konkretnego Klienta. W szczególności w powyższym zakresie wdrażane są takie warianty restrukturyzacji jak wejścia aportowe do spółek, przekształcenie jednostek gospodarczych, łączenia oraz podziały spółek, w tym spółek giełdowych.


Analiza danych porównawczych w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Niniejsza usługa obejmuje analizę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem weryfikacji czy ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi są zgodne z warunkami rynkowymi. Usługa uwzględnia regulacje prawne, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

W powyższym zakresie Spółka pracuje na specjalistycznym oprogramowaniu wykorzystywanym przez organy podatkowe.
Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – usługa obejmuje zarówno sporządzenie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (local file), jak również sporządzenie informacji o grupie podmiotów powiązanych (master file).

Usługa uwzględnia regulacje prawne, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.


Due diligence

Usługa świadczona przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostki gospodarczej. Usługa zakłada sprawdzenie przedmiotu potencjalnej transakcji z punktu widzenia prawnego, podatkowego oraz finansowego. Due diligence kończy się sporządzeniem raportu, na podstawie, którego Klient może podjąć decyzję w przedmiocie nabycia konkretnej jednostki gospodarczej.


Audyty podatkowe

W tym zakresie Spółka działa prewencyjnie, tj. weryfikowane są rozliczenia Klienta z punktu widzenia poszczególnych podatków tak, aby zminimalizować ryzyko w trakcie potencjalnych kontroli podatkowych. Najczęściej przeprowadzane są audyty w zakresie podatku CIT, VAT oraz podatku od nieruchomości. Audyt podatkowy kończy się sporządzeniem raportu zawierającego informację o zdiagnozowanych ryzykach. Klienci bardzo często zamawiają tę usługę w związku z zamknięciem roku obrotowego, przed sporządzeniem zeznania podatkowego CIT-8.


Reprezentacja w sprawach podatkowych

Zakres świadczonej usługi jest szeroki, albowiem obejmuje swoim zakresem zarówno kontrole podatkowe, postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych. W zakres świadczonej usługi wchodzi redakcja konkretnych pism procesowych reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi oraz sądami.


Interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz opinie zabezpieczające

Usługa polega na sporządzeniu właściwych wniosków w zależności od potrzeb konkretnego Klienta oraz ewentualną reprezentację. Usługa uwzględnia nowe regulacje w powyższym zakresie, w szczególności klauzulę o unikaniu opodatkowania (tzw. duży GAAR).
Obrona w sprawach karnoskarbowych – usługa obejmuje ustalenie linii obrony, redakcję pism procesowych oraz reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i sądami.


Usługowe prowadzenie ksiąg

usługa obejmuje prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych w rozumieniu właściwych przepisów, w tym: podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ksiąg rachunkowych na które składają się: dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych , W ramach usługi prowadzimy również dokumentację podatkową na którą składają się. odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług (VAT), ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia.

W skład usługi wchodzi również sporządzanie właściwych zeznań (deklaracji) podatkowych, rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), przygotowanie protokołu walnego zgromadzenia wspólników, w tym projektów uchwał oraz przygotowanie formularzy do KRS), a także bieżący kontakt z organami podatkowymi.


Kadry i płace

Usługa obejmuje kompleksowe rozliczenie pracowników i współpracowników (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o prawa autorskie, wynagrodzenie określone uchwałą z tytułu pełnienia funkcji w organach stanowiących osób prawnych) począwszy od przygotowania właściwych dokumentów z zakresu prawa pracy (regulaminy, umowy o pracę, umowy zlecenia, oceny ryzyka zawodowego, wypowiedzenia, aneksy, zaświadczenia, świadectwa pracy) poprzez prowadzenie akt osobowych (ewidencja czasu pracy pracowników i zleceniobiorców, listy obecności w pracy, ewidencja urlopów, dokumentacja związana z rodzicielstwem, nadzorowanie ważności okresowych badań lekarskich oraz szkoleń wstępnych i okresowych BHP) a skończywszy na rozliczeniu z tytułu PIT i ZUS.


JPK

Usługa może być realizowana w kilku wariantach, tj. Spółka może zweryfikować prawidłowość ewidencji prowadzonych przez Klienta pod kątem prawidłowego przygotowania JPK, jak również Spółka może samodzielnie przygotować JPK na podstawie danych zawartych w ewidencjach konkretnego Klienta.


Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych

Usługa obejmuje audyt środków trwałych u konkretnego klienta pod kątem technicznym, rachunkowym oraz podatkowym. Usługa uwzględnia specyfikę wykorzystywania środków trwałych przez konkretnego Klienta. Efektem audytu jest ewentualna re-klasyfikacja środków trwałych.

Usługa bardzo pomocna z punktu widzenia amortyzacji dla potrzeb podatku CIT, jak również dla potrzeb właściwego rozliczenia podatku od nieruchomości.


Wyceny

Usługa dostosowana do potrzeb konkretnego klienta oraz konkretnej transakcji. Przedmiotem wyceny może być przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa, nieruchomości oraz znaki towarowe.

Z dokonanej wyceny sporządzany jest raport wraz z metodologia wyceny i przyjętymi założeniami


Windykacja należności

Usługa obejmuje kompleksowe zarządzanie należnościami i kontakt z dłużnikami. W szczególności na usługę składa się sporządzenie wezwań do zapłaty, polubowne kontakty z dłużnikiem, reprezentacja w sporach sądowych, asysta przy czynnościach komorniczych. W skład usługi wchodzi również doradztwo w zakresie traktowania wierzytelności z punktu widzenia księgowego oraz podatkowego (np. ulga na złe długi).


Edukacja

W powyższym zakresie nasza Spółka organizuje szkolenia z zakresu podatków, prawa i finansów. Są to szkolenia zarówno otwarte, jak również zamknięte. Szkolenia są organizowane zarówno w siedzibie Spółki, jak również w miejscu wyznaczonym przez Klienta. Szkolenia zamknięte są organizowane pod potrzeby konkretnego Klienta. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.