(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

Akcja bilans. Zamknięcie roku w CIT i VAT (wyjazdowe)


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniach 29 – 30 listopada 2018 r. w Janowie Podlaskim w ramach szkolenia wyjazdowego Akcja bilans. Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku, będą miały miejsce wykłady Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego oraz Adwokata Doradcy podatkowego Huberta Grzyba Partnerów w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat podatkowego zamknięcia roku w podatku CIT i VAT. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

29.11.2018 - Podatek dochodowy od osób prawnych;

1. Roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.
2. Zakończenie roku podatkowego i bilansowego:

a) Roczna kalkulacja podatku,
b) Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy (różnice trwałe i przejściowe)
c) Ostateczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
d) Deklaracja CIT-8 i inne obowiązki informacyjne,
e) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu.
3. Przychód podatkowy a przychód finansowy - ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym.
4. Przychód podatkowy i moment jego uzyskania.
a) otwarty katalog przychodów z art. 12 updop (ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń i zasad ustalania ich wartości, umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań)
b) moment rozpoznania przychodu:
- zasada ,,pierwszeństwa" jako zasada ogólna,
- rozliczanie usług ciągłych oraz metoda kasowa jako wyjątki od ,,zasady pierwszeństwa",
c) korekta przychodów - bieżąca lub wsteczna w zakresie: przyznanych rabatów, premii pieniężnych, otrzymanych próbek, nieodpłatnie otrzymanych towarów, korekt obrotu - nowe zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej obowiązujące od 1.01.2016 roku.
d) katalog przysporzeń majątkowych nie stanowiących przychodów,
e) pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata),
f) szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie, kiedy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu, przychód z tytułu otrzymanej premii pieniężnej, moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji)
5. Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów - z zysków kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł.
6. Koszty uzyskania przychodu - definicja i zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) koszty związane z przychodem danego roku,
b) koszty dotyczące lat poprzednich,
c) koszty przyszłych okresów,
d) koszty rozliczane kasowo.
7. Korekta kosztów - przepisy obowiązujące od 1.01.2016 roku - kiedy na bieżąco a kiedy wstecz?
8. Płatności gotówkowe w koszty - zmiany od 1.01.2017 roku.
9. Powiązanie i rozliczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich ze źródłami przychodów.
10. Zastosowanie mechanizmu wyłączenia kosztów finansowania dłużnego zewnętrznego- ustalenie parametrów i limitów
11. Wyłączenie z kosztów wydatków na usługi niematerialne świadczone przez podmioty powiązane - ustalenie wysokości ograniczenia.
12. Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego:
a) wydatki stanowiące koszty podatkowe,
b) moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.
13. Dokumentowanie kosztów (w tym usług niematerialnych)
14. Koszty podatkowe a koszty finansowe.
15. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
a) uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
b) ,,zwykłe" zaliczki na podatek dochodowy,
c) konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
d) błędne zaliczki po zakończeniu roku - czy korygować?
16. Zwolnienia od podatku - roczne obowiązki podatników korzystających ze zwolnień.
17. Zakupy od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika - podatek ,,u źródła"- obowiązki informacyjne (CIT-10Z, IFT-2),(ORD-U).
18. Obliczenie podatku:

a) stawka podatku,
b) odliczenia od dochodu,
c) dochody osiągane za granicą RP.
19. Zeznanie roczne - nowy wzór
20. Obowiązki roczne w kontekście regulacji o JPK.
21. Obowiązki roczne w kontekście WHT - rozliczenia podatku u źródła (obowiązki sprawozdawcze)
22. Obowiązki roczne w kontekście dokumentacji cen transferowych (CIT-TP)
23. Ulga innowacyjna (B+R) - dlaczego warto się nią zainteresować?
24. Omówienie przepisów znowelizowanych i obowiązujących w 2018 r. - omówienie zmian obowiązujących od 2019 r.:
- rozszerzenie tzw. ulgi badawczo - rozwojowej.
- instrument Ulgi na złe długi w podatku dochodowym.
- ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych m.in. w zakresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową oraz stosowania zaliczek uproszczonych.
- nowa kwota przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika - konsekwencje praktyczne.
- możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN.
- zwolnienie z podatku przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
- automatyczna interpretacja ogólna MF wydawana z urzędu - zakres zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego.
- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została zrealizowana na niezgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych rachunek bankowy.
- upublicznienie danych największych podatników.

Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych (płatników)

1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) terminy zapłaty podatku,
b) deklaracje i informacje w trakcie roku,
c) roczne deklaracje i informacje.
2. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
a) moment uzyskania,
b) źródło,
c) koszty,
3. Pobór zryczałtowanego podatku, w tym podatku pobieranego ,,u źródła" a obowiązki roczne (PIT-8AR, IFT-1),
4. Inne ,,roczne" obowiązki płatnika/podatnika (m.in. ORD-U)

30.11.2018 - Podatek od towarów i usług:

1. VAT jako podatek rozliczany w okresach rozliczeniowych
2. Obowiązki roczne związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług
3. Limity roczne w VAT
4. Sankcje w podatku VAT
5. ,,Ulga na złe długi" w podatku od towarów i usług,
6. Struktura sprzedaży - odliczanie VAT według struktury sprzedaży - zasady obliczania proporcji (wg orzeczeń TSUE oraz sądów administracyjnych)
7. Prewspółczynnik - przypadki zastosowania częściowego odliczenia podatku
8. Kasa rejestrująca - zwolnienia z obowiązku fiskalizacji
9. Omówienie znowelizowanych przepisów obowiązujących w 2019 r.

Organizatorem szkolenia jest firma BDO sp. z o.o. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Marzena Paćkowska (22) 543 17 45 marzena.packowska@bdo.pl