(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Opodatkowanie opłat producentów oraz importerów urządzeń i czystych nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. I FSK 1718/13 sąd uznał, uznał za prawidłowe stanowisko zgodnie z którym „W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 30 ust. 3 u.p.t.u. opłaty pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, od producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz czystych nośników nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowa sprawa, miała również swoje rozstrzygnięcie przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-37/16 Minister Finansów przeciwko Stowarzyszeniu, w którym to wyroku Trybunał Sprawiedliwości również wskazał, że (…)iż dyrektywę VAT należy interpretować w ten sposób, że podmioty praw do zwielokrotniania nie świadczą usług w rozumieniu tej dyrektywy na rzecz producentów i importerów czystych nośników oraz urządzeń do utrwalania i zwielokrotniania, od których organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi pobierają na rzecz tych podmiotów, ale we własnym imieniu, opłaty od sprzedaży tych urządzeń i nośników”.