(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Kwalifikacja kwoty wypłaconej z tytułu rozwiązania przed terminem zawartej wcześniej umowy jako usługi podlegającej VAT.

Nabycie usługi od wykonawcy, a następnie w wyniku porozumienia udzielenie zgody na rozwiązanie umowy i wypłata rekompensaty przez wykonawcę stanowi wynagrodzenia za działanie, polegające na tolerowaniu czynności, które zmierzały do rozwiązania umowy, w związku z czym czynności te w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT spełniają przesłanki uznania ich za świadczenie usług. W rzeczywistości otrzymana rekompensata jest wynagrodzeniem za usługę w postaci nie podejmowania działań.

Stanowisko takie zostało wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt. I FSK 819/15, w którym to wskazano, ze skarżący nie otrzymuje odszkodowania, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz w rzeczywistości otrzymana od wykonawcy kwota stanowić będzie wynagrodzenie za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, które podlega opodatkowaniu.