(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Komputer jako niebędący urządzeniem przemysłowym na kanwie rozliczeń należności licencyjnych.

Najem sprzętu komputerowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1204/15, którego przedmiotem była kwalifikacja wynajmowanego sprzętu komputerowego do urządzeń przemysłowych. W uzasadnieniu do wyroku sąd wskazał, że „Nie ulega wątpliwości, że sprzęt wynajmowany przez Spółkę należy zaliczyć do urządzeń, jednakże przy interpretacji powołanych przepisów nie można pomijać przymiotnika "przemysłowy", a więc "dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, stosowany w przemyśle". Przemysł natomiast oznacza "produkcję materialną polegającą na wytwarzaniu produktów w sposób masowy przy użyciu urządzeń mechanicznych". Słusznie więc Sąd pierwszej instancji wskazał, że wynajmowany przez Spółkę sprzęt nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest ze swej istoty przeznaczony do procesu masowej produkcji. Niewątpliwie każde urządzenie przemysłowe jest urządzeniem ułatwiającym pracę, ale nie każde urządzenie ułatwiające pracę jest urządzeniem przemysłowym".

Nie może bowiem budzić wątpliwości, że - w okolicznościach faktycznych zaprezentowanych we wniosku o wydanie interpretacji - sprzęt komputerowy służył nie do bezpośredniej obsługi procesu produkcji przemysłowej, lecz wykorzystywany był do prac biurowych, mających względem właściwego przedmiotu działalności gospodarczej Skarżącej znaczenie jedynie pomocnicze.