(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Wyroki

Pierwsze zasiedlenie budynku nie musi następować w drodze czynności opodatkowanej VAT.
22/11/2017
Stanowisko takie zostało wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., w sprawie Kozuba Premium Selection sp.…
czytaj więcej
Przedawnione wierzytelności nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.
30/10/2017
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2017 r. (sygn. akt. II FSK 1196/15) wskazał, że przedawnione wierzytelności nawet wówczas gdy…
czytaj więcej
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.
16/10/2017
NSA rozstrzygnął kolejny spór o zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. W wyroku z 11 września 2017 roku sygn. I FSK 2091/15 NSA uznał,…
czytaj więcej
Niezależność kwalifikacji podatkowej czynności od jej kwalifikacji cywilnoprawnej.
04/10/2017
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt. I SA/Wr 1512/16, sąd wskazał, że wykonywanie robót budowlanych bez…
czytaj więcej
Kwalifikacja kwoty wypłaconej z tytułu rozwiązania przed terminem zawartej wcześniej umowy jako usługi podlegającej VAT.
04/10/2017
Nabycie usługi od wykonawcy, a następnie w wyniku porozumienia udzielenie zgody na rozwiązanie umowy i wypłata rekompensaty przez wykonawcę stanowi…
czytaj więcej
VAT od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
04/10/2017
W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości zarówno wynajmujący jak i najemca nie mają możliwości dokonania wyboru świadczeniodawcy…
czytaj więcej
Opodatkowanie opłat producentów oraz importerów urządzeń i czystych nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego.
04/10/2017
W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. I FSK 1718/13 sąd uznał, uznał za prawidłowe stanowisko zgodnie z którym „W świetle…
czytaj więcej
Miejsce wykonania usługi i definicja osiągania przychodów na terytorium RP.
04/10/2017
W przypadku świadczenia usług przez zagraniczne osoby prawne na rzecz polskiego podmiotu, w sytuacji gdy usługi te nie są wykonywane na terytorium Polski, o tym…
czytaj więcej
Prawo do dywidendy a rozliczenie CIT.
04/10/2017
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 341/17 wskazano, że z tytułu wypłaty dywidendy…
czytaj więcej
Komputer jako niebędący urządzeniem przemysłowym na kanwie rozliczeń należności licencyjnych.
04/10/2017
Najem sprzętu komputerowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia…
czytaj więcej