(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Sprostowanie błędu w konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Portugalią

Na mocy obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 roku dokonano sprostowania błędu w polsko-portugalskiej umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, który dotyczył wynagrodzenia za użytkowanie programów komputerowych. Z art. 12 ust. 3 konwencji (definiującego należności licencyjne) po wyrazach „artystycznego lub naukowego, włącznie z” skreślono sformułowanie „programami komputerowymi”.

Skoro definicja należności licencyjnych nie obejmuje programu komputerowego, to polski płatnik nie ma obowiązku poboru podatku u źródła od należności licencyjnych.

W związku z powyższym sprostowaniem podatnicy mogą starać się o odzyskanie nadpłaty za nieprzedawnione okresy rozliczeniowe
i przygotować się na ewentualny (w przypadku odmowy zwrotu nadpłaty przez urząd karbowy) spór sądowy.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż w dotychczasowym orzecznictwie Naczelny Sąd Administracyjny zwracał uwagę na art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w świetle którego programy komputerowe są odrębnym przedmiotem ochrony od dzieł literackich bądź naukowych (przykładowo wyrok z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt II FSK 2854/13, 4 grudnia 2015 r. sygn. akt II FSK 2789/13, 10 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1659/12 i 3 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1545/12).