(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Koszty najmu lokalu dla członka zarządu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki

Jak wynika z indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 maja 2017 roku (0111-KDIB2-3.4010.12.2017.2.SK) wydatki z tytułu pokrycia kosztów najmu mieszkania ponoszone przez spółkę na rzecz członka zarządu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki pod warunkiem, że z zawartych umów (o pracę lub cywilnoprawnych), podjętych uchwał, bądź z postanowień obowiązujących regulaminów czy statutu spółki wynika konieczność poniesienia powyższych wydatków na rzecz członka zarządu.

Należy przy tym podkreślić, że ciężar co do prawidłowego udokumentowania tych wydatków, jak i wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem tych wydatków, a uzyskaniem przychodu spoczywa na spółce, która musi wykazać, że poniosła koszt zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.