(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Definicja jednorazowej wartości transakcji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 kwietnia 2017 roku (2461-IBPB-1-2.4510.50.2017.2.MM) poruszył problem wykładni pojęcia „jednorazowa wartość transakcji”, do którego odnosi się art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustanawiający obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, którego naruszenie skutkuje utratą możliwości zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodu.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że pod pojęciem "jednorazowa wartość transakcji" należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. W konsekwencji, w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie.

Z kolei w przypadku umów zawieranych na czas określony całkowita wartość transakcji wynikać będzie z samej treści umowy - decydująca będzie suma wierzytelności przysługujących usługodawcy (tj. suma płatności przypadających usługodawcy za czas trwania umowy).